skip to Main Content

UPLATNITELNOST UMĚLCŮ NA TRHU PRÁCE V OBORU KLASICKÉ HUDBY V KONTEXTU EU

Autor / Author: Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová
Nakladatel / Publisher: Institut umění-Divadelní ústav
Jazyk / Language: čeština
ISBN: 978-80-7008-469-4
EAN: 9788070084694
Rok vydání / Year of publication: 2022
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Institut umění

Popis

Publikace UPLATNITELNOST UMĚLCŮ NA TRHU PRÁCE V OBORU KLASICKÉ HUDBY V KONTEXTU EU je výsledkem výzkumného úkolu Institutu umění. Její vznik je motivován nejen návazností na předchozí výzkum Institutu, ale i prohlubující se praktickou potřebou věnovat se tématu více do hloubky z důvodu aktuálního stavu společnosti.

Publikace se zabývá dostupnými informačními zdroji, jejich charakterem a kvalitou, výstupy existujících domácích i zahraničních dotazníkových šetření, vlastním šetřením o souladu nabídky a poptávky v segmentu klasické hudby v ČR a vývojovými trendy v kontextu EU.

Přínosem studie je nejprve shrnutí zdrojů různorodých informací a jejich vysvětlení, poté vlastní průzkum, který dokumentuje kapacitu pracovních míst, soulad nabídky a poptávky, jak kvantitativní, tak kvalitativní (v části evaluační) v ČR a doplnění výzkumu o část strukturovaných pramenných rozhovorů, které dokreslují komplexní obraz situace dnešního hudebního umělce v oboru klasické hudby, který nejčastěji pracuje v portfoliové kariéře nejméně dvou činností – obvykle umělecké a pedagogické. Výzkum doložil i důležitost husté sítě Základních uměleckých škol, která je z hlediska sociálního reálnou záchytnou sítí pracovní příležitosti zejména absolventů hudby uměleckých škol.

Publikace existuje pouze v elektronické verzi z důvodu, že jsme v situaci, kdy se může pracovní trh dynamicky proměňovat a predikce jsou obtížně. Je potřeba v jeho reflexi periodicky pokračovat.

Autorky jsou uváděny u jednotlivých kapitol v pořadí míry svého vkladu do textace. Kapitoly byly tvořeny relativně samonosně, tj. část informací se připomíná, aby se v návaznosti doplnil některý jejich aspekt.

Back To Top